NGO Kielce

Nie jesteś zalogowany - zaloguj się aby móc składać wnioski.

Platforma Współpracy

miasta Kielce
z organizacjami pozarządowymi
wyłącznie do rozliczenia dotacji udzielonych w 2022 roku

plik foto id: 1400000868

Obowiązek informacyjny – Realizacja zadań publicznych dla stowarzyszeń

Szanowni Państwo

 Na podstawie art. 13 ust 1. i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

 1. Dla ofert złożonych na zadania ogłoszone przez Urząd Miasta Kielce - Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, zwany dalej Administratorem, Rynek 1, 25-303 Kielce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, pisząc na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prezydent@um.kielce.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@um.kielce.pl lub pisząc na adres Administratora.
 2. Dla ofert złożonych na zadania ogłoszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: mopr@mopr.kielce.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mopr.kielce.pl lub pisząc bezpośrednio na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. złożenia oferty na konkurs z zakresu realizacji zadań publicznych,
  2. procedowania oferty,
  3. po jej wybraniu podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego,
  4. rozliczenia wykonania przydzielonego zadania publicznego.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest
  1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
   24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu .
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz/lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. Niniejsze umowy będą zawierały zapisy określające warunki oraz zasady na jakich niniejsze podmioty będą przetwarzać Państwa dane.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procedowania wniosku,
  a następnie przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. usunięcia Państwa danych osobowych, jednak nie wcześniej niż określają to przepisy prawa,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 10. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Informujemy również, iż:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.