NGO Kielce

Nie jesteś zalogowany - zaloguj się aby móc składać wnioski.

Platforma Współpracy

miasta Kielce
z organizacjami pozarządowymi
wyłącznie do rozliczenia dotacji udzielonych w 2022 roku

plik foto id: 1400000868

Numer konkursu / naboru: GKŚ-VI.524.1.2022

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 18 ) - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Nabór ofert od: 2022-10-26 15:00:00 do: 2022-11-16 15:00:00

Realizacja zadania od: 2023-01-01 do: 2025-12-31

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-11-21 15:00:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pokój nr 306

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wskazany adres.

WAŻNE: Oferty niezawierające wymaganych oświadczeń zostaną odrzucone.

Środków ogółem: 4 800 000.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Zadanie zlecone w formie wsparcia.

Wysokość środków udzielonych przez Miasto Kielce na na realizację zadania :

1) w roku 2023 wyniesie 1 500 000zł,

2) w roku 2024 wyniesie 1 600 000zł,

3) w roku 2025 wyniesie 1 700 000zł.

Całkowity wkład: 5%

Opis konkursu:

Zadanie publiczne Miasta z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce".

Cel zadania:

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce.

 

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia oferty jest konieczność załączenia oświadczenia oferenta/oferentów, że:

- zapewni/zapewnią kadrę kierującą Schroniskiem posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, zarejestrowanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii na co najmniej 100 sztuk psów;

- zapewni/zapewnią zwierzętom w Schronisku opiekę behawiorysty;

- zapewni/zapewnią w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach opiekę zwierzętom odebranym na mocy decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta na czasowe odebranie zwierząt;

- zapewni/zapewnią wywóz nieczystości stałych;

- wyraża/wyrażają zgodę na zawarcie umowy najmu samochodu, za kwotę 1200zł rocznie, który będzie służył wyłącznie do realizacji przedmiotowego zadania publicznego, o treści  stanowiącej załącznik nr 4;

- wyraża/wyrażają zgodę na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektami Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203, o której mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia;

- zobowiązuje/zobowiązują się on do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości i zapłaty ewentualnych kar w przypadku stwierdzenia przez organy nadzoru lub kontroli naruszenia przez Wykonawcę przepisów i zasad dotyczących stanu sanitarno-epidemiologicznego, opieki weterynaryjnej, przeciwpożarowej itp.;

- wyraża/wyrażają zgodę na naliczanie kar pieniężnych w wysokości 100zł, (słownie: sto złotych) za:

a) każdy dzień, za każdą sztukę zwierzęcia, przy przekroczeniu stanu maksymalnego dopuszczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, z wyjątkiem przekroczenia wynikającego konieczności wykonania decyzji Prezydenta Miasta Kielce na czasowe odebranie zwierzęcia, odłowienie zwierzęcia chorego (w tym po wypadku) lub agresywnego;

b) każdy dzień niezrealizowania w terminie wskazanym przez Urząd Miasta zaleceń wydanych na piśmie, a mieszczących się w zakresie przedmiotu umowy;

- zobowiązuje/zobowiązują się do stworzenia i stosowania wewnętrznych aktów normatywnych ( regulaminów, procedur) zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz konsultowanych i zatwierdzanych przez Urząd Miasta;

- oferent/oferenci posiada/posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków publicznych na realizację zadań w okresie ostatnich trzech lat.

 

Rezultaty zadania:

Rezultaty:

1) całodobowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt zgłaszanych wyłącznie z terenu Miasta Kielce (samochód interwencyjny będący w dyspozycji do wykonywania czynności na terenie Miasta Kielce z czasem dojazdu do zwierząt agresywnych lub rannych - 30 minut, do zwierząt pozostałych - 1 godzina);

2) całodobowy nadzór nad obiektem schroniska oraz przebywającymi na jego terenie zwierzętami przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie z zakresu opieki nad zwierzętami;

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej rannym zwierzętom bezdomnym;

4) zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom (w tym- zatrudnienie przynajmniej dwóch lekarzy weterynarii, którzy będą wykonywali pracę codziennie i na miejscu);

5) zapewnienie pielęgnacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym;

6) zapewnienie zwierzętom właściwego żywienia i optymalnych warunków bytowych;

7) zapewnienie niezbędnego personelu do opieki nad zwierzętami;

8) prowadzenie akcji adopcyjnej (zwierzęta wydawane do adopcji na podstawie procedury uzgodnionej z Urzędem Miasta);

9) prowadzenie losowych kontroli poadopcyjnych;

10) usypianie ślepych miotów;

11) prowadzenie strony internetowej zawierającej aktualne dane dotyczące zwierząt objętych opieką, w tym zdjęcia;

12) prowadzenie kastracji zwierząt bezdomnych, które trafiają do schroniska – wydawanie do adopcji wyłącznie zwierząt wykastrowanych (z wyjątkiem zwierząt, których stan zdrowia lub wiek nie pozwala na wykonanie zabiegu);

13) zapewnienie utylizacji zwłok zwierząt padłych lub uśmierconych zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

14) czipowanie wszystkich zwierząt bezpośrednio po przyjęciu do schroniska wraz z wpisem do internetowej bazy danych;

15) całoroczne dokarmianie zdziczałych kotów domowych;

16) kastrowanie, odrobaczanie, szczepienie i czipowanie zdziczałych kotów domowych zgłaszanych do Urzędu Miasta przez Społecznych Opiekunów Kotów, w uzasadnionych przypadkach - udzielenie pomocy w odłowieniu i transporcie ( minimum 30 zabiegów kwartalnie);

17) odławianie i zapewnienie opieki rannym, chorym lub niesamodzielnym zdziczałym kotom domowym (wypuszczanie zdrowych i wykastrowanych zdziczałych kotów domowych powinno nastąpić w miejsce poprzedniego bytowania o ile jest ono możliwe do ustalenia oraz nie jest niebezpieczne),

18) pokrywanie kosztów wymaganych prawem przeglądów instalacji w schronisku,

19) prowadzenie dokumentacji dot. zwierząt zawierającej minimum:

a) nazwę lub imię zwierzęcia;

b) numer czip;

c) zdjęcie zwierzęcia,

d) przypuszczalny wiek zwierzęcia,

e) miejsce z którego zwierzę zostało dowiezione,

f) datę przyjęcia na stan,

g) wykonane zabiegi i szczepienia,

h) datę kastracji,

i) w przypadku uśpienia – datę uśpienia i jej przyczynę,

j) w przypadku adopcji – datę adopcji;

20) prowadzenie statystyk wg wzorów określonych  w załącznikach  nr 1 i 2 oraz przesyłanie ich raz w miesiącu pocztą elektroniczną do Urzędu Miasta;

21) dostosowanie i prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;

22) dążenie do utrzymania jak największej ilości miejsc dla zwierząt w Schronisku oraz zapewnienie przepustowości pozwalającej na bieżące przyjmowanie zwierząt;

23) przyjmowanie do Schroniska zwierząt osób, które z określonych i udokumentowanych przyczyn nie mogą sprawować nad nimi dalszej opieki. Decyzję w zakresie przyjęcia zwierzęcia podejmuje Kierownik Schroniska na podstawie otrzymanej dokumentacji lub informacji od pracowników Urzędu Miasta. Zwierzę powinno zostać dostarczone do Schroniska przez dotychczasowego opiekuna;

24) prowadzenie wolontariatu na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Urząd Miasta.

Posiadane zasoby:

Zasoby kadrowe:

- kadra kierująca Schroniskiem posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, zarejestrowanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii na co najmniej 100 sztuk psów;

- dwóch lekarzy weterynarii;

- osoby przeszkolone z opieki nad zwierzętami.

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

W roku 2021 zrealizowano podobne zadanie pn. "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203", koszty zadania wyniosły 1 391 782,15 zł, wysokość udzielonej dotacji to 1 300 000 zł. W roku 2022 podobne zadanie pn. "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203" jest w trakcie realizacji, wysokość udzielonej dotacji to 1 350 000 zł, ostateczne koszty zadania nie są jeszcze znane.

Dokumentacja konkursowa:

Kontakt:

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące ogólnych założeń konkursu oraz merytorycznych można uzyskać pod nr telefonu: 41 36-76-685 w godzinach od 8.00-15.00.

Złóż ofertę na to zadanie:

Aby złożyć ofertę przyciśnij poniższy przycisk i potwierdź fakt chęci złożenia oferty.
Uwaga: Opcja dostępna tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.